Revizija

Svi oblici računovodstvene revizije, uključujući i obaveznu reviziju finansijskih izveštaja, ugovaraju se i realizuju  putem stalne poslovne jedinice u Subotici.

Ecovis - Finaudit d.o.o.
ogranak Subotica
Subotica, Harambašićeva 14
Tel/fax: 024/551-792
e_mail: office@fineko.biz
zastupnik ogranka
Zoran Ilić, ovlašćeni revizor

 Delatnost stalne poslovne jedinice obuhvata:

  • usluge revizije redovnih i vanrednih pojedinačnih finansijskih izveštaja,
  • usluge revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja,
  • ostale usluge revizije uključujući i reviziju postupanja u skladu sa odredbama ugovora (obavezno investiranje kupca po ugovorima o kupo-prodaji društvenog kapitala, verifikacija namenske upotrebe sredstava po ugovorima o donaciji i slično),
  • usluge srodne reviziji, računovodstveni i poreski konsalting,
  • procena vrednosti imovine i kapitala.

Štampa o nama

PartneriEcovis Finaudit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonnet

By dWeb.rs