Usluga i tarife

Poštovani, 
Navedene cene naših usluga su informativnog karaktera. Konačna cena formira se isključivo na osnovu popunjenog upitnika i razgovora sa potencijalnim korisnikom usluga uz mogućnost dinamičkog ugovaranja cene. 

I

Tarifa računovodstvenog praćenja

broj radnika

br.stavki/mesec

delatnost

cena/mesec*

cena/jm bez pdv bazno

1

Nulti bilans

 

 

 

od 100 eur

2

Start-up firma

do 3

do 300

usluge/trgovina

od 150 eur

3

Mala firma

od 4-10

301- 700

usluge/trgovina

od 250 eur

4

Srednja firma

11-15

701-900

usluge/trgovina

od 300 eur

5

Velika firma

preko 15

preko 900

usluge/trgovina

individualno

6

Preduzetnici

-20% u odnosu na odgovarajuću kategoriju za firme, paušal kao nulti bilans

Ostali uticaji na baznu cenu

Proizvodnja +30%, građevinarstvo +30%,  postojanje različitih delatnosti +30%, postojanje ogranaka +20%  za svaki, postojanje zavisnih preduzeća +35%, spoljnotrgovinsko +25%, postojanje, obim i karakter robnog poslovanja, mogućnost preuzimanja računovodstvenih podataka iz softvera klijenta i sl.

Tarifa uključuje

Punu mesečnu automatsku obradu celokupne izvorne dokumentacije dostavljene od strane klijenta, sastavljanje i predaja pdv prijava i formiranje pdv evidencija, obračun zarada i drugih prihoda sa formiranjem mesečnih i godišnjih evidencija i poreskih prijava u punom obimu, sastavljanje godišnjeg finansijskog izveštaja i poreske prijave poreza na dobit/dohodak, sastavljanje poreske prijave za porez na imovinu, odbrana podataka sadržanih u prijavama pred poreskim organima, obaveštavanje klijenta o promenama u zakonodavstvu koje suštinski utiču na materijalno-finansijsko poslovanje, konsultacije klijenta po pitanjima računovodstva i poreza, mogućnost postavljanja pitanja putem direktnog telefona našim pravnicima i revizorima, mogućnost predaje zaključenih ugovora radi analize našim pravnim specijalistima

Ostali uslovi

Postoji mogućnost posebnih dogovora u ovoj oblasti

II

Tarifa raznih ad hoc računovodstvenih usluga

1

Prva usmena konsultacija telefonom

bez naknade

2

Usmena konsultacija jednog specijaliste-računovođe, pravnika, revizora

od 50 eur po satu

3

Pismena konsultacija klijenta po pitanju revizije, računovodstva i poreza

od 100 eur za jedno usaglašeno pitanje

4

Postavljanje računovodstvenog sistema uključujući i informacioni, ostali srodni poslovi

dogovor

5

Izrada konsolidovanih finansijskih izveštaja

dogovor

III

Tarifa obračuna zarada – godišnji ugovor

1

Sa pripremom za PPP i pripremom/izradom M4 - do 10 radnika

fiksno 150 eur mesečno za jedan obračun, +10 eur po svakom dodatnom radniku

IV

Tarifa konsultativnog računovodstvenog praćenja

1

Usmena konsultacija klijenta telefonom po pitanju računovodstva i poreza, pismena konsultacija klijenta iz iste oblasti do 4 odgovora mesečno

od 200 eur mesečno

V

Tarifa srodnih usluga

1

Ekonomsko-finansijske ekspertize i veštačenja, projekti poreske optimizacije, izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja, provera usklađenosti i poslovanja sa poreskim propisima 

dogovor

2

Ekonomsko-finansijski elaborati, finansijski due dilligence, biznis planovi, projekcije bilansa za potrebe kreditnih aplikacija

dogovor

3

Projekti strukturiranja i implementacije poslovnih informacionih sistema

dogovor

4

Pravni monitoring u okviru matične delatnosti, registracija privrednih subjekata, statusne promene i likvidacija privrednih subjekata, konsalting iz radnog i privrednog prava u okviru matične delatnosti

dogovor

5

Podrška odbrani u poreskim sporovima i kaznenim postupcima u vezi računovodstva i poreza, podrška poslovnim pregovorima u istim oblastima

dogovor

6

Obuke i edukacije menadžmenta i osoblja u relevantnim oblastima

dogovor

7

Ostali ugovorni angažmani, podrška eksternoj reviziji, prikupljanje, obrada i interpretacija računovodstveno-finansijskih podataka za  definisane svrhe i korisnike

dogovor

8

Interna revizija obavezujućeg - godišnji ugovor i fakultativnog karaktera

dogovor

* u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS za efektivu

- kod kompozitnih usluga konkretizacija nakon individualizacije zahteva

- cenovnik se primenjuje od 01.06.2019. godine

U cilju što preciznijeg formiranja ponude za obavljanje računovdstvenih usluga možete preuzeti upitnik za preduzeća u MS Word ili PDF formatu:

 Popunjeni upitnik možete poslati na email adresu office@fineko.biz

 

PartneriEcovis Finaudit d.o.o.

ABsoft informacioni sistemi

Suonnet

By dWeb.rs